Příčiny vodní eroze     Důsledky vodní eroze    Protierozní opatření    Formy eroze  Zajímavosti    Odkazy    Doporučená a použitá literatura

 

Půda jako jeden z hlavních zdrojů biosféry je podle definice OSN "omezený a nenahraditelný přírodní zdroj; v případě postupující degradace a její ztráty se stává tento zdroj v mnoha částech světa hranicí dalšího rozvoje lidské společnosti. Jestliže by půda přestala existovat, přestane existovat biosféra s ničivými následky pro lidstvo".pole

Intenzivní využívání půdy pro zemědělskou výrobu a velkoplošné odlesňování porušilo postupně přirozený kryt půdy a vystavilo její povrch působení erozivních sil. Rozvinula se eroze, spočívající v destrukčním účinku vody a větru na půdní povrch. Eroze vede ke ztrátě nejúrodnější vrstvy půdy, jejíž nahrazení trvá stovky let. V mnoha zemích světa (hlavně v těch se vzrůstající populací) se půdní eroze stává nejen jedním z největších ekologických ale i ekonomických problémů. Nedostatek orné půdy způsobuje i nedostatek potravin a tím i ekonomické problémy země.

Problém eroze zemědělsky využívaných půd je problémem celosvětovým, který má za následek každoroční úbytek tisíců km2 zemědělské půdy. Na celém světe je každoročně postihováno erozí asi 24 miliard tun ornice. Odpovídá to rozloze veškeré ornice na pozemcích v Austrálii, kde se pěstuje pšenice, a představuje to ztrátu 9 miliónů tun potenciální sklizně obilí. V ČR je potenciálně ohroženo 50 % orné půdy vodní erozí

tabulka č.1 - míra ohrožení vodní erozí v ČRMapa erozního ohrožení ČR

Ohrožení vodní erozí Velmi slabé Slabé Střední Silné Velmi silné Extrémní
Smyv půdy [t.ha-1. rok.-1] do 1,5 1,6 - 3,0 3,1 - 4,5 4,6 - 6,0 6,1 - 7,5 7,5 a více
Procento výměry zemědělské půdy 3 26 25 17 11 18

Půdní eroze způsobená činností vody, větru a ledovců je třífázový proces. První fází je uvolňování částic z půdní hmoty, druhou je jejich transport uvedenými činiteli. Třetí fází je ukládání materiálu, k němuž dochází tehdy, není-li k dispozici dostatek energie, jež by částice dále transportovala. Činnost vody, větru a ledovců, jež v přirozených podmínkách probíhala zvolna, se v intenzivně využívané krajině výrazně zrychlila a přinesla pro společnost řadu nepříznivých důsledků. Při normální erozi nedochází k porušení přírodní rovnováhy a ztráta půdních částic je doplňována tvorbou nových částic z půdního podkladu. Při zrychlené erozi je porušena přírodní rovnováha a dochází k takovému smyvu půdních částic a živin, že nemohou být nahrazeny půdotvorným procesem.Eroze v Rainbow Valley CP, Austrálie

Intenzifikace zemědělské výroby vyžadovala v minulosti tvorbu velkých půdních celků, výrazné zvýšení podílu orné půdy a hospodářské plány zemědělských družstev předepisovaly minimální výměry jednotlivých druhů pěstovaných plodin bez ohledu na sklonitostní poměry regionu. Používání těžkých mechanismů podporovalo velké bloky půdních celků, pokud možno s monokulturami, a způsob obdělávání pozemků nerespektoval zásady protierozní ochrany. Snížení úrodnost půdy bylo eliminováno dodáváním nadměrných množství průmyslových hnojiv, které nemohli pěstované plodiny využít. Tyto látky pak byly spolu s půdními částicemi transportovány do vodních toků a nádrží tam způsobovaly eutrofizaci vody. Dnes je třeba tento přístup změnit a změnit systém hospodaření s ornou půdou směrem k trvalé udržitelnosti.

Erozi půdy lze výrazně omezit pomocí vhodných protierozních opatření a umožnit tak trvalé využívání půd k pěstování zemědělských plodin

 

Příčiny vodní eroze     Důsledky vodní eroze    Protierozní opatření    Formy eroze    Zajímavosti    Odkazy    Doporučená a použitá literatura

As a new user of satellite tv you will get a special price. Direct tv offers extra bonuses while dishtv offers free dish satellite. It is up to you which satellite television you´ll choose.

Připomínky, náměty a dotazy pište webmastrovi mail

poslední úprava: 10.10.2002

 

SOS POVODNĚ