Příčiny vodní eroze     Důsledky vodní eroze    Protierozní opatření    Formy eroze  Zajímavosti    Odkazy    Doporučená a použitá literatura

   

Doporučená a použitá literatura

[1]  Holý, M. (1994): Eroze a životní prostředí, Vydavatelství ČVUT Praha

[2]  Dostál, T. – Váška, J. – Vrána, K. – Klik, A. (1996): Vodní eroze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulty stavební, ČVUT Praha

[3] Vrána, K. – Dostál, T. – Zuna, J. – Kender, J. (1998): Krajinné inženýrství, ČKAIT Praha

[4] Dýrová, E. (1984): Ochrana a organizace povodí. Návody ke komplexnímu projektu a diplomnímu semináři, SNTL – VUT Brno

[5] Janeček, M. a kol. (1992): Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika pro zavádění výsledků výzkumu do zemědělské praxe č 5/1992, ÚVTIZ Praha

[6] Holý, M (1978): Protierozní ochrana, SNTL, ALFA, Praha

[7] Pasák, V a kol., (1984): Ochrana půd před erozí, SZN Praha

[8] Pobědinskij, A.,V. - Krečmer, V., (1984): Funkce lesů v ochraně vod a půd, SZN Praha

[9] Jůva, K. – Cablík, J., (1954): Protierosní ochrana půdy, SZN Praha

[10] Jůva, K. – Cablík, J., (1955): Hospodaření vodou v zemědělství, SZN Praha

 

domů 

Příčiny vodní eroze     Důsledky vodní eroze    Protierozní opatření    Formy eroze    Zajímavosti    Odkazy    Doporučená a použitá literatura

Zachraň les

KODAS