Příčiny vodní eroze     Důsledky vodní eroze    Protierozní opatření    Formy eroze  Zajímavosti    Odkazy    Doporučená a použitá literatura

   

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Snížení půdního smyvu lze dosáhnout protierozními opatřeními:

 • organizačními

 • agrotechnickými a vegetačními

 • technickými

Protierozní ochranu je třeba realizovat jako komplexní systém, v daném území ji řešit variantně a z řešených variant zvolit variantu nejvhodnější z hlediska záboru půdy, finančních nákladů na realizaci a následný provoz protierozních opatření i z hlediska účelovéhrýžové terasy na Bali, Indonésie, Care2 postcard - © Raymond Paynter o stupně protierozní ochrany.

Obecně lze konstatovat, že efektivní návrh systémů protierozní ochrany musí spočívat v zachycení povrchově odtékající vody na chráněném pozemku, převedení co největší části povrchového odtoku na vsak do půdního profilu a snížení rychlosti odtékající vody. Z hlediska finančního je nutné při návrhu protierozních opatření postupovat od finančně i realizačně nejjednodušších organizačních a agrotechnických opatření k opatřením technického charakteru.

Organizační opatření zahrnují:

 • návrh vhodného umístění pěstovaných plodin

 • návrh pásového pěstování plodin

 • návrh optimálního tvaru a velikosti pozemku

 • návrh vegetačních pásů mezi pozemky

 • návrh záchytných travních pásů

Agrotechnická a vegetační opatření zahrnují:Monument Valley, USA

 • půdoochranné obdělávání

 • protierozní orba

 • protierozní setí kukuřice

 • protierozní ochrana brambor

Technická opatření zahrnují:                                                                        

 • terénní urovnávky

 • příkopy

 • průlehy

 • terasy

 • ochranné hrázky

 • protierozní nádrže

 • protierozní cesty

 

domů 

Příčiny vodní eroze     Důsledky vodní eroze    Protierozní opatření    Formy eroze    Zajímavosti    Odkazy    Doporučená a použitá literatura

AquaKlimax

KODAS
Online sex shop nemá na skladě pouze vibrátory.