Příčiny vodní eroze     Důsledky vodní eroze    Protierozní opatření    Formy eroze  Zajímavosti    Odkazy    Doporučená a použitá literatura

   

ZAJÍMAVOSTI

Stát uvažuje o větší ochraně půdy před erozí

Stát plánuje, že na vybraných polích zakáže zemědělcům pěstovat brambory, kukuřici, řepu a další plodiny, které se nepřímo podílejí na ničivých dopadech povodní, jaké letos postihly Moravu a další části republiky. Více v článku Pavla Barocha ze dne 2. 8. 2009 na www.aktualne.cz.

Kokosové slupky pomáhají bojovat proti erozi

Změnit nepotřebný odpad na dobře využitelný materiál, který přispívá k ochraně životního prostředí, a získat tak práci pro chudé zemědělce, to zní jako pohádka. Jenže přesně to se povedlo Justinu Arboledovi, bývalému děkanovi zemědělské univerzity. A stačila mu k tomu nepotřebná skořápka kokosového ořechu, plodiny, která živí nejchudší obyvatele Filipín. Jeho nápad je jednoduchý, kokosové skořápky se používají na výrobu pevných, ale biodegradabilních sítí, které se hodí na zpevnění zeminy, například na březích řek. Vedle toho, že drží zeminu pohromadě, fungují také jako hnojivo pro rostliny. Výrobek, kterému se říká „coconet“ (kokosová síť), se velice rychle rozšířil a používá se v celé jihovýchodní Asii, na Srí Lance i v Číně. Více v článku Hugo Charváta v Ecomonitoru ze dne 10. 2. 2006.

Energetické byliny a eroze

Pěstování energetických rostlin může mít velmi pozitivní vliv na boj s půdní erozí. Více o této problematice se dozvíte v článku Vlasty Petříkové uveřejněném na stránkách Biom.cz na adrese http://biom.cz/index.shtml?x=1913947.

Použití RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation - Revidovaná Universální Rovnice Ztráty Půdy) pro určení erozního ohrožení v podmínkách České republiky

RUSLE


Revised Universal 
Soil Loss Equation

REVIDOVANÁ UNIVERSÁLNÍ ROVNICE ZTRÁTY PŮDY

šipka
empirický matematický erozní model (celistvý)

Co: predikce dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy způsobené odtokem z pozemků o určitém sklonu při určitém systému zemědělského využití.

Vznik: 90.léta, USA; odvozena na základě prověření, aktualizace a revize USLE (Universal Soil Loss Equation - Universální rovnice ztráty půdy); zásadní změny ve způsobu stanovení jednotlivých faktorů rovnice.

Další informace >>>

GIS v procesu eroze a transportu půdy - využití GIS pro určení množství sedimentu v nádrži Květoňov

Při řešení kvalitativních a kvantitativních problémů týkajících se odnášení půdních částic z povodí do nádrže, jejich usazování a následného zanášení nádrže se vhodně uplatňují nástroje geografických informačních systémů, a to nejen v oblasti vstupních podkladů a jejich zpracování, ale také jako názorné prostředky pro zobrazení výstupů. V případě této studie je používaným nástrojem rastrově orientovaný GIS Idrisi for Windows, verze 2.0., který byl ověřen pro odhad množství sedimentu v regionálním i globálním měřítku, např. pro povodí nádrží Květoňov a Pastviny (jižní a východní Čechy).

Celý článek >>>

Hrobky známé z filmu Indiana Jones jsou ohroženy erozí

Monumentální nabatejské hrobky v jordánské Petře ničí postupující eroze. Odborníci z ní částečně viní počasí, ale zčásti také davy turistů. Osm z deseti fasád obdivuhodných hrobek precizně vytesaných do svahů růžového pískovce, jež všichni znají díky filmu Indiana Jones, eroze smyla až k nepoznání. Po staletí vystaveny větru a dešti, jsou skály podle německého mineraloga Helge Fischera stále citlivější a zánik reliéfů postupuje čím dál tím rychleji. Více v článku z www.idnes.cz >>

 

Degradace půdy - celosvětový problém

Obrovské množství půdy je každý rok nenávratně ztraceno díky erozi, zasolování a dalším formám půdní degradace. Méně úrodné půdy znamená také méně základních potravin, což v dnešní době rapidního růstu populace znamená jeden ze základních problémů lidstva. Půdní degradace snížila světovou úrodnost o 13 % od konce 2. světové války. Podle některých vědců je toto důvod všech socioekonomických problémů v rozvojových zemích.

lidské aktivity způsobující degradaci půdy

Následující graf zobrazuje různé příčiny degradace půdy a jejich podíl na degradaci celosvětové. Vyplívá z něj, že vodní eroze je nejvýznačnější způsob degradace půdy v celosvětovém měřítku.

Celosvětová degradace půdy

Výzva FAO

Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) po konferenci v Madridu v říjnu 2001 vyzvala zemědělce, aby pomohli předcházet půdní erozi změnou konvenčního způsobu ohospodařování půdy na způsoby, které jsou trvale udržitelné. Jako jeden z nejvýznamnějších důvodů půdní degradace v rozvinutých zemích uvedla nadměrné používání těžké mechanizace při obhospodařování půdy. Doporučený alternativní způsob obhospodařování, nazvaný "conservation agriculture", zahrnuje ponechání ochranné vrstvy z listů a stonků z předchozí úrody a omezení orby na minimum. Ochranná organická vrstva chrání půdu před účinky deště a horka a zabraňuje výparu. Tato metoda nemá pouze ekologické výhody, ale šetří také náklady zemědělců na pohonné hmoty a pracovní sílu. Podle FAO je tato metoda v současnosti používána na asi 58 miliónů hektarů půdy na celém světě, z toho nejvíce v USA (20 mil. ha) a v Brazílii (13,5 mil. ha). Následující graf zobrazuje jakou měrou se různé způsoby degradace půdy podílejí na celosvětovém poškozování půdy. Vyplívá z něj, že vodní eroze je nejvýznačnější způsob degradace půdy v celosvětovém měřítku.

O obdobné metodě se můžete dočíst i na stránkách University of Kentucky o bezerozním zemědělství.

 

Eroze na souostroví Kornati

Následující fotografie názorně ukazují vodní erozi v jejím nejvyšším stádiu. Byly pořízeny na ostrůvku Mana v chorvatském souostroví Kornati. Tento ostrůvek tvoří vlastně dva kopečky, které se střetávají v úzkém sedle téměř na hladině moře. Stejně jako většina Jaderského pobřeží, neuniklo souostroví Kornati odlesnění, které proběhlo již v dávné minulosti. Zkázu dokonal velký požár, který vznikl na souostroví v polovině 19. století. Nezbyla tu tedy žádná vzrostlá vegetace, které by chránila půdu před smyvem. Vodní eroze tedy smyla všechnu půdu do moře a obnažila sklaní podloží. Většina vegetace již nemá šanci se tu uchytit. Poslední zbytky zeminy se nacházejí v sedle mezi těmito dvěma kopečky, je tu však patrná vodní eroze ve velmi rozvinutém stadiu.

souostroví Kornati         souostroví Kornati          souostroví Kornati

Eroze v JAR

V Jihoafrické republice je odhadována roční ztráta půdy asi 300 - 400 tun, což odpovídá téměř třem tunám na každý hektar půdy. Dále je odhadováno, že každá tuna vypěstované kukuřice, pšenice nebo dalších plodin představuje ztrátu 20-ti tun půdy! Více o erozi v JAR se dozvíte zde.

 

Eroze v USAMapa erozního ohrožení USA

Následující mapa zobrazuje průměrnou roční ztrátu půdy za rok vodní erozí na zemědělské půdě v USA (data k roku 1992). Jsou zde použity rozmezí méně než 2, 2 - 4, 4 - 8 a více jak 4 tuny na akr (1 akr = 0,405 ha). Bílé plochy představují území kde je méně než 5 % zemědělsky obdělávané půdy. (zdroj National Resources Inventory - USDA-NRCS-RID)

Dále je odhadováno, že půda v USA je v současné době erodována sedmnáctkrát rychleji než je trvale udržitelná mez. 90% půdy v USA v současnosti ztrácí půdu rychlostí, která je vyšší než normální eroze.

 

Turecku je jednou ze zemí nejvíce postižených erozí

Podle turecké nadace TEMA pro boj proti půdní erozi, pro zalesňování a ochranu přírodních biotopů je v Turecku ohroženo střední nebo těžkou erozí 78% plochy celého tureckého území. Půdní eroze se stává jednou z největších hrozeb pro turecké životní prostředí a tureckou ekonomiku. Je to způsobenou mimo jiné tím, že na 67% tureckého území se vyskytují střední nebo prudké svahy. Je odhadováno, že každý rok je průměrně přemístěno 1,2 miliardy tun půdy a 550 milionu tun je nenávratně ztraceno v jezerech, nádržích a v moři - to odpovídá asi průměrné roční ztrátě půdy v celé Evropě a Austrálii dohromady. Je to způsobeno velkoplošným odlesňováním, špatným hospodařením na orné půdě a příliš velkou pastvou. V Turecku dnes žije asi 62,3Turecko - zdroj TEMA milionu lidí, z toho 40% se živí zemědělstvím. To se ale velmi brzy změní, protože každoročně se stěhuje do měst 1,2 milionu lidí. Do roku 2030 by turecká populace měla dosáhnou 100 milionů liTurecko - zdroj TEMAdí. To bude vyžadovat zvýšenou produkci potravin pro uživení takového počtu lidí. Při takto obrovské průměrné roční ztrátě půdy to ale nebude možné. Již za poslední desetiletí vzrostl dovoz potravin do Turecka 23krát. Ztráta vegetace a lesů vyúsťuje v rozsáhlé záplavy a laviny, protože vsakovací schopnost půdy je významně snížena. Každoročně takto přijde o život mnoho lidí.

TEMA

                                                            

Eroze na Islandu

Návštěvníky Islandu často velmi překvapí velmi aktivní eroze půdy. Významnou až velmi silnou erozí je tu ohrožena téměř polovina plochy celého Islandu. Islandský zemědělský výzkumný institut proto roku 1990 začal projekt pro výzkum eroze na Islandu. Tento projekt byl dokončen roku 1997. Výsledky jsou uloženy v databázi skládající se z 18 000 polygonů, které obsahují informace o síle a druhu eroze. Shrnutí můžete vidět na následující mapce. Zeleně jsou zobrazeny plochy s žádnou nebo slabou erozí, žlutě s významnou erozí, oranžově se silnou erozí a červeně s velmi silnou erozí. Bílé jsou ledovce, modré jezera a šedivé hory.

Mapa erozního ohrožení Islandu 

Islandské půdy jsou bohaté na vulkanický popel a to je jedna z hlavních příčin proč jsou tak náchylné k erozi. Silná půdní eroze se začala objevovat na Islandu hned poisland1 jeho prvním island2 osídlení Vikingy před 1125 lety, které s sebou samozřejmě přineslo kácení a vypalování lesů a vůbec porušování vegetačního krytu půdy. Rychle rostoucí populace musela stále intenzivněji využívat křehký ekosystém. Antropogení faktor ale nebyl jediný kdo přispěl půdní erozi. Ke ztrátě vegetačního krytu půdy přispělo také náhlé ochlazení v 11. století.

            

 

 

Vodní eroze na Slovensku

I na Slovensku je vodní eroze na zemědělských půdách vážným ekologickým a ekonomickým problémem. Je tu v současnosti vážně poškozeno asi 40% zemědělských půd vodní erozí. Následující tabulka udává procenta plochy zemědělské půdy na Slovensku potenciálně ohrožených vodní erozí.

Stupeň eroze bez projevů eroze slabá eroze střední eroze silná eroze extrémně silná eroze
Procento plochy zemědělské půdy 27 18 20 18 17

  Na další mapce je vidět ohroženost zemědělských půd na Slovensku. Zdroj: VÚPOP - Slovensko. 

   Mapa erozního ohrožení SR vodní erozí   Mapa erozního ohrožení SR větrnou erozí

 

domů 

Příčiny vodní eroze     Důsledky vodní eroze    Protierozní opatření    Formy eroze    Zajímavosti    Odkazy    Doporučená a použitá literatura

Místo pro přírodu

AquaKlimax